Twoja rzecz osobista

19 tekstów – auto­rem jest Two­ja rzecz oso­bis­ta.

Jes­teś jak pa­pieros a otocze­nie to pa­lacze - zaw­sze muszą się za­ciągnąć. Wy­korzys­tają cię ale zos­ta­nie na nich twój za­pach, który będzie im przypominał. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 października 2015, 18:04

Strach to og­ra­nicze­nie - jeśli go przełamiesz to wte­dy poczu­jesz co to mak­sy­mal­ne szczęście. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 marca 2015, 16:09

Strach to tyl­ko ta­ka ciem­na kur­ty­na bez­pie­czeństwa która ra­tuje nas gdy chce­my po­pełnić błędy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 marca 2015, 18:31

Naj­ważniej­sze to po­kony­wać dys­tanse o ja­kich na­wet na początku nie marzyliśmy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 marca 2015, 16:04

Śmierć łączy ale jed­nocześnie dzieli. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 marca 2015, 08:59

Cisza ni­by cicha lecz głośna... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 lutego 2015, 18:54

Mi­mo że oso­ba którą zna­liśmy choć chwilę znik­nie to na­dal ma­my ją w ser­cu i pamięci. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 lutego 2015, 18:49

W miłości do­pada mnie stan nieważkości który na początku jest cieka­wy lecz pózniej sta­je się nudny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lutego 2015, 10:11

Naj­trud­niej uwie­rzyć w to co niewidzial­ne ale to co niewi­doczne naj­częściej jest naj­piękniej­sze i jedyne. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 lutego 2015, 10:41

Życie jest jak bu­tel­ka z ga­zowa­nym na­pojem gdy za moc­no wstrząśniesz i ot­worzysz wiele możesz stracić. 

myśl • 20 lutego 2015, 16:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

27 października 2015, 19:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteś jak pa­pieros a [...]

27 października 2015, 18:04Twoja rzecz oso­bis­ta do­dał no­wy tek­st Jesteś jak pa­pieros a [...]

24 marca 2015, 16:09Twoja rzecz oso­bis­ta do­dał no­wy tek­st Strach to og­ra­nicze­nie - [...]

23 marca 2015, 19:48krysta sko­men­to­wał tek­st Strach to tyl­ko ta­ka [...]

23 marca 2015, 18:31Twoja rzecz oso­bis­ta do­dał no­wy tek­st Strach to tyl­ko ta­ka [...]

8 marca 2015, 16:04Twoja rzecz oso­bis­ta do­dał no­wy tek­st Najważniejsze to po­kony­wać dys­tanse [...]

7 marca 2015, 21:53Lacrimas sko­men­to­wał tek­st Śmierć łączy ale jed­nocześnie [...]

7 marca 2015, 19:59ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Śmierć łączy ale jed­nocześnie [...]

7 marca 2015, 11:05nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Śmierć łączy ale jed­nocześnie [...]

7 marca 2015, 08:59Twoja rzecz oso­bis­ta do­dał no­wy tek­st Śmierć łączy ale jed­nocześnie [...]